Veelgestelde vragen:

 1. Wanneer start het dansjaar? En tot wanneer loopt het?
  De lessen gaan van start op maandag 12 september 2022. Het dansjaar loopt tot en met zaterdag 12 juni 2023
  .


 2. Gaan de lessen door tijdens vakanties?
  Tijdens de vakanties gaan de lessen niet door.

 3. Wanneer kan ik de kledij aankopen?
  In het begin van het dansjaar worden er 2 shopmomenten georganiseerd in de dansschool in Wevelgem. Op deze dagen kan je langskomen om je kind te voorzien van de geschikte kledij.

  Voor de afdeling Zwalm/Oudenaarde kan je de kledij de eerste weken aankopen.

 4. Vanaf welke leeftijd kunnen ze beginnen te dansen?
  Onze danslessen starten vanaf het 2e kleuter. Heel soms laten we 1e kleuter kindjes ook toe. Maar dit wordt beslist door de juf. Niet alle kindjes zijn klaar om te starten op deze leeftijd. Let op! Het jaar er op blijven ze dan wel zitten in het 2e kleuter, zodat ze op hun eigen leeftijd dansen.

 5. Kan ik tijdens de lessen kijken?
  Wij vragen om tijdens de lessen naar buiten te gaan. Omdat wij uit ervaring weten dat kinderen anders reageren met ouders erbij.

 6. Wanneer kan ik mijn kind eens zien dansen?
  Wij organiseren per afdeling een show waarop je dan de danskunsten van je dansertje kan bewonderen.
  - Afdeling Zwalm/Oudenaarde => Hemelvaart mei 19-21 mei 2023 
  - Afdeling Wevelgem => Pinksteren 27-28 mei 2023 

 7. Wat is de kostprijs?
  1 les per week: 90 euro/semester
  - 2 lessen per week: 160 euro/semester
  - 3 lessen per week: 210 euro/semester
  - 4 lessen per week: 270 euro/semester
  - Vanaf 5 lessen per week: 330 euro/semester
  - Halfuur pointes: 35 euro/semester

 8. Welke kledij wordt er verwacht?
  Enkel voor ballet vragen wij een verplicht balletuniform. Voor de overige dansstijlen vragen wij sportieve kleren.
  Voor hiphop vragen we andere schoenen te gebruiken dan de schoenen die je aanhad om te komen.
 9. De lessen kunnen geannuleerd worden als er minder dan 3 leerlingen aanwezig zijn. Deze verloren lessen worden niet gecompenseerd.
 10. Het lidgeld is berekent op 15 lessen. Bepaalde dagen hebben meer of minder les door feestdagen. 

 11. Kan ik een inschrijving nog annuleren?
  Een inschrijving kan altijd geannuleerd worden, maar lidgeld kan enkel terugbetaald worden op vertoon van een medisch attest.
  Dit komt omdat wij veel kinderen moeten weigeren en soms blijkt er achteraf dan toch nog plaats te zijn door de geannuleerde kinderen. Vandaar deze maatregel.

 12. Lesuren 
  Kreadance DiVa zal voor 1 juni het uurrooster bekend maken voor het nieuwe schooljaar. 
  Kreadance DiVa heeft ten alle tijde het recht om lesuren te wijzigen. 

 13. Kan ik geld terugtrekken van de mutualiteit?
  Bij bepaalde mutualiteiten kan je een deel terugkrijgen.
  HOE?
  Vraag naar de juiste documenten bij uw mutualiteit. Meestal kan je die zelf afdrukken van hun website. Vul deze formulieren ZELF volledig in.
  • AFDELING WEVELGEM:
   • Steek de papieren in de mutualiteitsbrievenbus bij het vakje IN (hangt aan het grote prikbord in de cafetaria)
   • Wij behandelen de aanvraag
   • Is de aanvraag behandeld, dan zal je de papieren terugvinden in dezelfde brievenbus maar in het vakje OUT
   • De papieren mag je terug meenemen
  • AFDELING ZWALM/OUDENAARDE
   • Opsturen naar Moorselestraat 127, 8560 Wevelgem
   • mailen naar info@kreadancediva.be
   • Wij behandelen de aanvraag
   • Wij sturen/mailen het terug op
  Gegevens die u misschien nodig kan hebben?
  Organisatie: Kreadance DiVa
  Ondertekende: Covent Dimitri
  Adres: Moorselestraat 127 8560 Wevelgem
  Tel.:0479/678 442
  Datum en bedrag betaling: zelf opzoeken en invullen
  OPGELET!!! Indien u uw formulier niet volledig invult kunnen wij dit niet ondertekenen en afstempelen.

 14. Houden jullie rekening met het privacybeleid?
  Als u uw kind inschrijft op ons online ledenprogramma, dan stemt u toe dat wij foto's mogen publiceren van uw dansertje op sociale media.
  Persoonlijke gegevens worden enkel voor ons gebruikt.

  PRIVACYBELEID

  Beste dansers en ouders van de dansers van onze dansschool,
  Naar aanleiding van de nieuwe wetgeving “de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG” dient dansschool Kreadance DiVa deze “privacyverklaring” te richten aan al diegenen van wie we gegevens in ons online ledenprogramma ‘Peepl’ bijhouden.
  De AVG stelt dat wij gehouden zijn:
  · de persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
  · de verwerking van je persoonsgegevens te beperken tot enkel die gegevens welke nodig zijn;
  · te vragen om je uitdrukkelijke toestemming;
  · de passende technische en organisatorische maatregelen te nemen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
  · geen persoonsgegevens door te geven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  Je persoonsgegevens worden door Kreadance DiVa verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
  · voor de ledenadministratie als uitvoering van de overeenkomst van het lidmaatschap;
  · voor het versturen van informatie en andere uitnodigingen op onze activiteiten.
  Wij wensen de volgende persoonsgegevens op te slaan en te verwerken:
  naam, voornaam, adres, geboortedatum, telefoon- fax- en gsm-nummer en e-mail.
  De gegevens worden intern verwerkt door de bevoegde leden van de dansschool. Enkel voor de verzekering worden de adressen bezorgd aan een externe verzekeringsdienst die eveneens gehouden is aan de privacywetgeving. Wij geven verder nooit persoonsgegevens door aan verwerkers dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.
  De gegevens die op onze website www.kreadancediva.be verschijnen worden door jou bepaald en zullen op eenvoudig verzoek aangepast worden. Tevens kunnen wij slechts persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier de uitdrukkelijke toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerkingen van voor de intrekking. Wij verstrekken in elk geval geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.
  Kreadance DiVa bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of op grond van de wet is vereist. We bewaren de gegevens van het lidmaatschap enkel omwille van de mogelijkheid van een eventuele herinschrijving.
  Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.
  Volgende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
  Alle personen die namens Kreadance DiVa van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan de geheimhouding daarvan en zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
  We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of een deel hiervan.
  Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen met:
  Dimitri Covent
  – info@kreadancediva.be

  Bovendien heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.
  Https:// https://www.privacycommission....
  FR: https://www.privacycommission....
  Wetteks
  t:  europese"xtagendz


europese"xtagendz